ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka.
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
• apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
• išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
• spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
• vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
• tiesioginės rinkodaros tikslais(tik gavus jūsų sutikimą).

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

1.       SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
1.1. Asmens duomenų valdytojas – svetainė www.movictus.lt, el.paštas: labas@movictus.lt
1.2. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie asmens duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, iš asmens duomenų.
1.3. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas– tai bet kuris asmuo, kuris: (i) naudojasi (-ojosi) interneto svetaine www.movictus.lt; ir/arba užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis teikiamomis paslaugomis; ir/arba (iii) siekia (-ė) dalyvauti Organizatoriaus organizuojamame Renginyje ir sudaryti su Organizatoriumi dalyvavimo Renginyje sutartį, pvz.: užsiregistruodamas gyvai ar Online sesijai; ir/arba (iv) yra (buvo) Dalyvis.
1.4. Bilietas– tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį laišką, patvirtinantis Organizatoriaus suteiktą leidimą Dalyviui dalyvauti konkrečiame Renginyje.
1.5. Dalyvis– tai pilnametis asmuo, įsigijęs Bilietą, sumokėjęs nurodytą kainą.
1.6. Renginys– tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys (žaidimas, mokymai, asmeninės sesijos ir kitos panašaus pobūdžio paslaugos) .

2.       BENDROSIOS NUOSTATOS.
2.1. Asmens duomenis yra tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas) ir kitais taikytinais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais.
2.2. Taisyklėmis siekiama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus.
2.3. Asmens duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Taisyklėse nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog būtų galima tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams.
2.4. Asmens duomenų valdytojas Asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; tą daro tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis tikslingumo bei proporcingumo principų, nereikalaujant, netvarkant ir nekaupiant perteklinių duomenų, jau tvarkomus Asmens duomenis periodiškai tikrinant ir atnaujinant, užtikrinant tinkamą jų saugumą.

3.  SUTIKIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS
3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką labas@movictus.lt Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.movictus.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka).
3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
4. Taisyklių keitimas
4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.movictus.lt interneto parduotuvėje.
4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.movictus.lt.
4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
5. Informacijos pateikimas ir perdavimas
5.1. Duomenų valdytojas garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
Tačiau pateikti informaciją apie Jus yra privaloma padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
5.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu labas@movictus.lt
5.3. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.movictus.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
6.2. Slapukų naudojimo tikslai:
6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.).
Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.
6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
Iškilus klausimams el. paštu labas@movictus.lt