PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.movictus.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

2.Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

4. Pardavėjo teisės

4.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6. Pirkėjo teisės

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7.Pirkėjo pareigos

7.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakymą.

7.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

8. Pirkimas

8.1. www.movictus.lt siūlomas paslaugas Jūs galite pirkti tik savo vardu ir prisiimant už tai atsakomybę. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą el. paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai priešingai yra aiškiai susitarta tarp Jūsų ir www.movictus.lt

9. Mokėjimai

9.1. www.movictus.lt neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jūs atliekate mokėjimą www.movictus.lt, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje taip pat yra ginamos autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

11. Mokestinės nuostatos

11.1. www.movictus.lt savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. www.movictus.lt nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės viršutinėje dalyje pateiktais duomenimis (el. paštu labas@movictus.lt).

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Bet koks ginčas kilęs ir susijęs su www.movictus.lt yra sprendžiamas derybų būdu.

13.2. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.